Inscripcions ceramistes

Inscripcions del 15 de gener al 31 de març. Consulteu les condicions per participar: BASES

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  • - Tres fotografies de qualitat dels vostres treballs que corresponguin al que portareu al festival (una d'elles quedarà en possessió de l'organització per a l'elaboració de material de promoció). Mínim 1MB
  • - Una fotografia del vostre estand
  • - Breu currículum vitae
  • - Fotocòpia del carnet d'artesà
  •  - Còpia distintiu producte artesania (DA)
  •  - Fotocòpia del DNI
  • - Còpia assegurança responsabilitat civil
  • - Justificació que s'està donat d'alta i al corrent del pagament en el règim de la SS corresponent

   

Temes de treball  

Estarieu disposats a col•laborar amb Terrània realitzant alguna demostració al llarg del Festival?  


En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l’Ajuntament de Montblanc li adverteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document s'inclouran en el fitxer "SERVEIS MUNICIPALS" de l'Ajuntament. La finalitat del fitxer és la gestió dels usuaris dels serveis municipals (piscina, activitats culturals i informació turística, activitats esportives, servei d’abastament d’aigua potable, projectes d’obres d’interès general, entre altres) de l’Ajuntament de Montblanc. No és realitzaran cessions al marge de les obligades per llei. Vostè tindrà dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades en Ajuntament de Montblanc, Plaça Major 1, 43400 Montblanc.