Concurs de disfresses 2020

Bases del concurs de disfresses del Carnaval 2020 

 1) S’estableixen dues modalitats per participar en la desfilada del CARNAVAL d’enguany: amb CARROSSES o amb GRUPS o COMPARSES.

 2) CARROSSES. Per participar en aquesta modalitat serà necessari disposar d’un vehicle motoritzat que disposi d’uns elements decoratius propis, així com un mínim de 12 persones disfressades adequadament a l’estil de la carrossa.

 3) GRUPS O COMPARSES. Es podrà participar en aquesta modalitat amb un mínim de 8 persones.

 4) Només es podrà participar dins una sola modalitat.

 5) Aquells grups que no compleixin el nombre mínim de persones podran participar a la rua però no optaran als premis de participació.

 6) Totes les carrosses i comparses han de nomenar una persona responsable, que serà qui portarà la coordinació entre l’organització i la carrossa o comparsa. Vetllarà pel comportament dels seus participants, de fer arribar el grup a l’hora indicada al punt de concentració de la rua, és a dir, tot el que fa relació a la responsabilitat i bon comportament del seu grup. En cap cas es permetran actituds incíviques en el transcurs de la rua. Aquestes suposaran la desqualificació i expulsió de la rua.

7) És obligatori i responsabilitat de cada grup el fet de controlar i limitar el consum de qualsevol beguda o substància que pugui afectar al comportament normal dels membres participants. Cada colla és la responsable de tots els seus integrants (menors i majors). Per tant, no s’ha de fomentar el consum d’alcohol durant el recorregut i cal controlar conductes incíviques. En qualsevol cas, els gots, bidons o recipients que s’utilitzin per al consum de begudes hauran de ser opacs i no mostrar el seu contingut de forma visible. De la mateixa forma que els tiradors o ampolles que hi hagi a la carrossa no podran ser visibles al públic

8) Les CARROSSES hauran de portar un extintor contra incendis, de neu carbònica o Co2, i disposar dels elements de seguretat necessaris.

9) Les carrosses no han d’excedir de les mides: - 4,50 metres d’alçada (es comença a contar des del terra). - 2,5 metres d’amplada. No es permetrà que cap element de decoració sobresurti d’aquestes mides. La càrrega existent no haurà de comprometre las seva estabilitat ni perjudicar els elements existents a la via pública.

10) L’ús de material pirotècnic al llarg del recorregut està prohibit i, per tant, podrà ser confiscat per la Comissió de Festes. Per contra, sí que es podrà utilitzar a l'arribada sempre i quan s'hagi comunicat i especificat el seu ús en el moment de la inscripció.

11) S’haurà de prestar especial atenció a: estructura, motor, frens, bateria, pneumàtics, sistemes d’arrossegament, barra i elements connectors.

12) Les carrosses hauran de tenir el mitjans adients per tal de poder desblocar-la amb facilitat i un sistema d’arrossegament de tipus universal. Aquests mitjans són totalment obligatoris, per tal de poder remolcar la carretel·la en cas d’avaria o mal funcionament. Les anelles de connexió per a la barra d’arrossegament hauran d’estar ubicades una en la part del davant de l’estructura de la carretel·la i una altre en la part posterior, i hauran de poder aguantar el pes de la pròpia carretel·la. Per unificar criteris i no tenir problemes el dia de la rua, els punts d'ancoratge per a l'arrossegament hauran de ser tipus grilló amb una forma i mides mínimes, i sobre tot soldats i ben subjectes a la part d'estructura estable de la carretel·la (no només a les defenses).

13) Per a participar a la rua, tots els participants hauran d’estar presents al recompte inicial abans de la sortida a l'Avinguda Doctor Folch (davant escola Les Muralles), i fer el recorregut sencer. El recompte és farà puntualment a les 17:30 h.

14) Cada grup haurà de portar en un lloc visible el número lliurat en el moment de la inscripció.

15) La concentració tindrà lloc entre les 16.30 h i les 17.30 h del dissabte 22 de febrer de 2020 a l'Avinguda Doctor Folch.

16) Cada grup haurà de comunicar la seva arribada a la Comissió de Festes. Es prega puntualitat.

17) Les comparses amb vehicle hauran d’accedir al punt de concentració pel Carrer Pompeu Fabra. En cap cas podran fer-ho per l'Avinguda Doctor Folch.

18) La Rua sortirà puntualment a les 18.00 h i farà el següent recorregut: sortida de l'escola Les Muralles, Avinguda Doctor Folch, Muralla de Sant Jordi, Muralla Sant Francesc, Muralla Santa Tecla, Plaça Santa Anna, Carrer Major, Carrer Miquel Alfonso, Avinguda Manel Ribé, Carrer Mare Vedruna, Plaça Sant Francesc.

19) No realitzar el 100% del recorregut de la rua suposarà no poder optar a cap dels tres primers premis.

20) Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distància màxima entre grup i grup, serà de 5 metres.

21) L’ordre de desfilada el fixarà la Comissió de Festes. La rua la obrirà la Carrossa del Rei Carnestoltes acompanyats de la Bandarra Orkestra, a continuació els grups segons l’ordre establert i tancarà la rua la carrossa guanyadora de l’any anterior acompanyats del grup d’animació convidat.

22) En cas de pluja la rua de carnaval quedarà suspesa amb voluntat de buscar una nova data.

23) En arribar al carrer Mare Vedruna, s'hauran d'apagar els equips musicals per tal de no intercedir en els espectacles dels grups.

24) Tanmateix, la Comissió de Festes es reserva la facultat de modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques.

25) Els grups participants a la rua hauran de seguir sempre i en tot moment les instruccions que se’ls pugui donar des de la Comissió de Festes.

26) El no seguiment de les pautes que la Comissió de Festes marqui durant els preparatius i el transcurs de la rua suposarà la desqualificació del grup.

27) Les inscripcions cal fer-les a l'Oficina de Turisme a través de la instància que es posa a disposició a la mateixa oficina, del dilluns dia 10 de febrer al dimecres dia 19 de febrer de 2020 (l’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 16h, els dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 18h, i els diumenges de 10 a 14h). Qualsevol inscripció fora de termini no podrà optar al premi, però sí que podrà participar en la Rua de dissabte de Carnaval.

28) Amb la inscripció s'haurà de dur un llapis de memòria amb la música que es vulgui representar a la plaça de Sant Francesc, de com a màxim 2 minuts de durada. O posar en coneixement quina música es voldrà. En cas de no dur-lo és posarà qualsevol música d'ambient.

29) Les carrosses i comparses inscrites, que compleixin correctament els requisits, i que no rebin un dels 3 premis de cada categoria, podran optar als premis dels establiments col·laboradors.

30) Aquelles carrosses que, a criteri de l’organització, no compleixin els mínims, seran considerades com a comparses.

31) El jurat del concurs de comparses estarà format per diverses persones anònimes i estarà presidit per la regidora de festes.

32) El jurat se situarà al llarg del recorregut de la rua i puntuarà als participants segons els criteris valoratius d’aquestes bases reguladores. Cada criteri valoratiu es puntuarà de l'1 al 10, sense decimals, la suma d'aquest donarà la puntuació final de cada grup.

33) El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el transcurs de la festa del dia de Carnaval el mateix 22 de febrer al pavelló del Casal al voltant de la 1 de la matinada, els 3 premis de cada categoria.

34) El jurat valorarà cadascuna de les comparses i carrosses participants, i atorgarà el llistat de premis segons la puntuació obtinguda.

35) El jurat puntuarà les comparses i carrosses tenint en compte els criteris valoratius següents: el conjunt del col·lectiu, l’ambient musical, l'animació, l’espontaneïtat i la creativitat del vestuari.

36) L’abonament dels premis en metàl·lic es farà a l’Ajuntament de Montblanc a partir del dia 9 de març a la persona representant de la comparsa que consti en la inscripció presentant el document que acrediti la comparsa com a guanyadora del premi.

37) Els premis es podran cobrar com a màxim fins al dia 30 de juny, passat aquest termini es considerarà desert.

38) La quantitat de premis d'enguany és de:

 CARROSSES COMPARSES

1r – 1000 € 1r – 600 €

2n - 600 € 2n – 400 €

3r – 500 € 3r – 300 €

La carrossa guanyadora podrà encarregar-se de dur el pròxim 2021 els personatges principals de la festa de carnaval (Carnestoltes i Concubina) i sortir el dia de carnaval al matí. En cas de que aquests no vulguin fer-ho passarà a la guanyadora de comparses i així successivament.

 

PREMI ESPECIAL GRUPS DE JOVES 14 - 18 ANYS

 1r – 150 €

2n - 100 €

 

PREMIS DE PARTICIPACIÓ

25 € per grup no premiat en cap dels premis econòmics

 

39) S'atorgaran dos premis especials patrocinats per Unió de botiguers de Montblanc de 400€ i de G-PERRUQUERIA RETOC’S de 150 € als millors espectacles a l'hora d'arribada a Sant Francesc.

40) La participació en els actes de carnaval de Montblanc implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

Accions del document